...

Oferta

STRONA GŁÓWNA / OFERTA

Co oferujemy?

Legalizacja GC

Biuro Obsługi Cudzoziemców

Pomagamy osobom z innych krajów w przeprowadzeniu legalizacji pobytu w Polsce. Pracodawcą chcącym zatrudnić pracowników spoza Kraju, pomagamy uzyskać zezwolenia na pracę, dla ich przyszłych pracowników.

Udzielamy fachowych porad w sprawach związanych z formalnościami związanymi z pomocą w wypełnieniu odpowiednich i potrzebnych dokumentów, oraz monitorujemy postępy procedur przed odpowiednim Urzędem. Pomagamy Cudzoziemcom, również w sprawach o innym charakterze administracyjnym.

ZEZWOLENIE NA PRACĘ typ A, B, C, D, E

Zezwolenie na pracę to dokument pozwalający cudzoziemcowi na podejmowanie legalnej pracy w Polsce. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy i czasu pobytu w kraju, istnieją różne typy zezwoleń A, B, C, D, E.

OŚWIADCZENIE o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to dokument pozwalający na legalną pracę na terenie Polski. Jest wydawany na podstawie uproszczonej procedury administracyjnej. Przysługuje on obywatelom państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy (Rosji – zawieszony).

POWIADOMIENIE o powierzeniu wykonywania pracy dla obywateli Ukrainy

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywateli Ukrainy to dokument informujący o tym, że pracodawca zatrudnił w swojej firmie obywatela z Ukrainy. Jednocześnie dokument ten umożliwia pracownikom z Ukrainy wykonującym pracę na terenie Polski uzyskanie zezwolenia na pracę i pobyt.

KARTA POBYTU

-Pobyt + Praca - Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
-Zezwolenie na pobyt (dla członków rodziny)
-Niebieska karta (dla pracowników o wysokich kwalifikacjach)
- Pobyt rezydenta długoterminowego UE
-Pobyt stały

REJESTRACJA POBYTU obywatela UE

Obywatel Unii Europejskiej może przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy – jeżeli pobyt trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obywatel Unii Europejskiej jest zobowiązany zarejestrować swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego jest dokumentem urzędowym, który stwierdza, że osoba posiada lub straciła status obywatela Polski. Potwierdzenie to jest niezbędne m.in. do ubiegania się o wydanie polskiego paszportu czy dowodu osobistego, oraz do uzyskania niektórych uprawnień i zasiłków w Polsce.

Dodatkowo oferujemy wsparcie w uzyskaniu

Numeru PESEL
Numeru NIP
Zameldowania
Rejestracji w urzędzie skarbowym
Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
Zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS, oraz zaświadczenia o wysokości składek odprowadzanych na ZUS
Umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego
Odpisy aktów urodzenia lub małżeństwa
Zaświadczenie o niekaralności